Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Изготвяне, кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти

 • Изготвяне, кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти
 • оценка:
 •  0/5

  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основният инструмент на регионалната политика на ЕС, допринасящ за изпълнението на целите на стратегията ”Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Средствата по ЕСИФ се предоставят посредством съфинансирани на национално равнище многогодишни програми, одобрени от Комисията и изпълнявани от държавите членки и техните региони при споделено управление. Местните органи отговарят за подбора, изпълнението и мониторинга на проектите, подкрепяни от ЕСИФ.
  Финансирането на проекти по донорски програми се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали те се изразходват прозрачно и отчетно. При кандидатстване за финансиране със средства от ЕС са необходими специфични знания и умения относно принципите на финансиране, правната рамка на програмите за финансиране, методологията за управление на проекти. Проектите са инструменти, с които предприятията и организациите решават проблеми, управляват промени и постигат своите цели. Умението и капацитетът да се правят добри проекти се превръща в стратегически капитал.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
  Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, изучаване на документи и конкретни казуси. Курсът се провежда по официалната методология на ЕС „Управление на проектния цикъл” (Project Cycle Management). Темата е разработена за 8 учебни часа в рамките на един ден.
  ЦЕЛИ
  • Запознаване с Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020
  • Запознаване с правната, финансова и институционална рамка на програмите на ЕС
  • Запознаване с методологията за разработване и управление на проекти
  • Придобиване на основни познания за правилата при кандидатстване за финансиране
  • Усъвършенстване уменията на обучаемите за работа с източниците на информация за финансиране на проекти
  • Обсъждане на добри практики
  ЛЕКТОР
  Грета Антонова има дългогодишен опит в провеждане на обучения за разработване, управление и оценка на проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и др. Повече от осемнадесет години участва пряко в управлението на програми и проекти за техническа помощ, финансирани от Европейската комисия (ЕК) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), за подкрепа на структурните реформи, изграждане на капацитет и развитие на частния сектор и публичната администрация, създаване на заетост, професионално обучение и др., като осъществява организиране и контрол на административното и техническо изпълнение, включително финансов мениджмънт, участва в оценителни комисии, извършва оценка на изпълнението.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви