Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 21.10.2016 00:00 !

СЧЕТОВОДНО, ФИНАНСОВО, ДАНЪЧНО, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

 • СЧЕТОВОДНО, ФИНАНСОВО, ДАНЪЧНО, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
 • оценка:
 •  0/5

  I & V Consult Ltd КОМПЛЕКСНО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕСчетоводство- Обработка на текущи счетоводни документи- Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство- Изготвяне и подаване на необходимите документи, справки и декларации до НАП,НОИ, НСИ, ИТ и други институции- Регистрация и обслужване по ЗДДС- Изготвяне и подаване Справка-Декларация и Дневници по ЗДДС- Интрастат декларации, VIES декларации, ВОП, ВОД- Платежни документи за данъци, осигуровки и други плащания- Изготвяне на справки и анализи за собственици и ръководители на фирми- Изготвяне на ведомости за заплати, удостоверения, служебни бележки и др. - Изготвяне на Трудови Договори, Допълнителни Споразумения, Длъжностни Характеристики и подаване на Уведомления за назначаване и прекратяване- Обработка и заверка на трудови и осигурителни книжки- Годишно счетоводно приключване на фирми- Заверка на Годишни Финансови Отчети от независим одитор- Текущи консултации по ЗКПО, ЗДДС, КСО, ЗДДФЛ и КТ- Абонаментно счетоводно обслужванеФинанси- Финансови анализи- Планиране на паричните потоци и подготвяне на бюджет- Вътрешно фирмен финансово-счетоводен контрол и одит- Разработване на Бизнес и Маркетингови планове и стратегии- Икономическа обосновка Бизнес планове и Маркетингови проекти- Консултиране и подготовка на документи при банкови кредитиДанъци- Изготвяне и подаване на периодични и годишни данъчни декларации на физически и юридически лица по ЗКПО и ЗДДФЛ- Регистрация и обслужване по ЗДДС- Представляване пред органите на НАП- Извършване на ревизии- Съдействие при извършване на финансови ревизии, насрещни проверки, както и необходимите документи и справки за това- Данъчни консултации и данъчна защитаАдминистративно-Правни услуги- Регистрация на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Търговски представителства, Клонове на чуждестранни лица, Юридически лица с нестопанска цел, Сдружения, Фондации- Промени в обстоятелствата: име на фирма; седалище; адрес на управление; предмет на дейност; смяна на управител; увеличение на капитала; преобразуване на търговски дружества                        - Прехвърляне/продажба на дружествени дялове; приемане на нови съдружници и освобождаване на съществуващи такива; промяна от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД- Прехвърляне на търговски предприятия: ЕТ, ЕООД и ООД чрез продажба, съгласно ТЗ                                                                             - Ликвидация на ЕООД и ООД                                                                  - Заличаване на ЕТ, ЕООД и ООД- Правни Анализи и даване на становище по конкретни казуси- Изготвяне на Договори, Пълномощни и др.- Съдействие за издаване на Лицензи и Разрешителни                        - Консултиране и подготовка на документация при сключване на финансови и търговски сделки- Консултиране и подготовка на документация за участие на търгове и обществени поръчки по ЗОП- Данъчно и Финансово право - Правни Анализи и Становища по Ревизионни Доклади, Данъчно-Ревизинни Актове, Административни Актове и Наказателни Постановления, Данъчна и Финансова защита.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви