Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 11.10.2016 12:09 !

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми: ЕООД, ООД със Задължения

no image
 • Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми: ЕООД, ООД със Задължения
 • оценка:
 •  0/5

  ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми: ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност!
  Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие!
  Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
  Оказваме перфектно съдействие и на фирми, регистрирани и работещи на територията на Европа.
  Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем!
  ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
  Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма:
  ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител, ново Седалище, Адресна регистрация и всичко необходимо, което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ!
  Гарантирано вписване, без притеснение от отказ!
  ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик, нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
  Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата!
  Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
  НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци - ЕТ!
  ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате, при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка...
  Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност, Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение!
  Свържете се с Нас, Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ!

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви